მითითება აუდიტორებისთვის

მითითება აუდიტორებისთვის

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური

🔎 რა უნდა გაითვალისწინოს აუდიტორმა საწარმოს ფუნქციონირებადობის შეფასებისას COVID-19-ის პირობებში?
▪️ SARAS-მა IFAC-ის მიერ აუდიტორებისთვის შემუშავებული საგანგებო პრაქტიკული მითითება ქართულ ენაზე თარგმნა და ვებგვერდზე განათავსა:

დოკუმენტი

 

Georgian