აუდიტი

აუდიტი

აუდიტი

ფინანსური აუდიტი არის კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების, მისი მომზადებისა და წარდგენის პროცესების დამოუკიდებელი, ობიექტური შეფასება. ფინანსური აუდიტის ძირითადი მიზანია მენეჯერებისთვის, ინვესტორებისა და მარეგულირებელი ორგანოებისთვის გონივრული

გარანტიის მიცემა მასზედ, რომ კომპანიის მიერ წარდგენილი ფინანსური ანგარიშგებები არსებითად ზუსტი, სამართლიანი და სრულყოფილია.

შპს „თი-ემ-სი“ მომხმარებელს სთავაზობს ფინანსური აუდიტის მომსახურებას ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად(IFRS).

Georgian