იურიდიული მომსახურება

იურიდიული მომსახურება

იურიდიული მომსახურება

ნებისმიერი ორგანიზაციის საქმიანობა შესაბამისობაში უნდა იყოს ადგილობრივ და საერთაშორისო კანონმდებლობასთან, რომლის ძირეული საკითხების ცოდნა ეხმარება ნებისმიერ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს ბიზნესის სწორად მართვაში.

შპს „თი-ემ-სი” მომხმარებელს სთავაზობს იურიდიულ მომსახურებას შემდეგი მიმართულებით:

 • საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი
 • სანოტარო სამართალი
 • საკორპორაციო სამართალი
 • შრომის სამართალი
 • სახელშეკრულებო სამართალი
 • ვალდებულებითი სამართალი
 • საბანკო სამართალი
 • სამშენებლო სამართალი
 • ინტელექტუალური და საავტორო უფლებების დაცვის სამართალი
 • დაზღვევის სამართალი
 • ლიცენზიები და ნებართვები
 • სააღსრულებო წარმოება
 • ადმინისტრაციულ ორგანოებში, სასამართლოში და არბიტრაჟში წარმომადგენლობა (საჩივარი/სარჩელი/შესაგებელი)
 • სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სხვა სფეროები
Georgian